Офіційний веб-сайт

ПОЛОЖЕННЯ про серію видань "Бібліотека Шевченківського комітету" і порядок її формування

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комітет з Національної премії України

 імені Тараса Шевченка

протокольне рішення №1 від «15»листопада 2012р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про серію видань «Бібліотека Шевченківського комітету»

і порядок її формування

           

1. Загальна частина

1.1. Метою Положення є запровадження основних організаційних, правових та економічних засад формування серії видань «БШК» для популяризації творчої спадщини лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка згідно з Положенням про Комітет з Національної премії України, затвердженого Указом Президента України від 4 жовтня 2010 року № 932/2010 (зі змінами), Розпорядженням Президента України«Про заходи щодо популяризації творів лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка» від 3 грудня 2001 року №338/2001-рп.

 

1.2. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Комітет) є власником концепції художнього оформлення серії видань «БШК» (Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір за №1958 від 13.08.2012), зареєстрованої у Державній службі інтелектуальної власності відповідно до Закону України «Про авторське право i суміжні права» від 23 грудня 1993 року №3792-12 та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».

 

2. Основні завдання серії видань «БШК»

 

2.1.Основними завданнями серії видань «БШК» є:

популяризація творів лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка;

формування та оновлення асортименту книжок лауреатів Шевченківської премії для забезпечення потреб усіх соціальних верств українського суспільства;

поповнення бібліотечних фондів України книгами лауреатів Шевченківської премії;

сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення усіх регіонів України та українців за кордоном.

 

3. Формування переліку серії видань «БШК»

 

 3.1. Формування переліку видань серії «БШК» здійснюється Комітетом відповідно до таких критеріїв:

задоволення духовних потреб особи, суспільства, держави;

популяризація творчості лауреатів Шевченківської премії;

на виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради  України.

 

4. Тематичні розділи серії видань «БШК»

 

4.1. Перелік видань формується за такими тематичними розділами:

прозові, поетичні, літературознавчі, публіцистичні твори;

мистецькі альбоми про творчість художників, композиторів, артистів;

нотні видання.

 

5. Видавнича рада «БШК»

 

5.1. Видавнича рада, як дорадчий орган при Комітеті, утворена з метою забезпечення змістовної оцінки видань та визначення доцільності їх випуску у серії видань «Бібліотека Шевченківського комітету» (далі – серія видань «БШК») в рамках бюджетної програми «Українська книга».

 

5.2. У своїй діяльності Видавнича рада керується Положенням про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Положенням про Національну премію України імені Тараса Шевченка, Порядком висунення творів та оформлення документів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка, наказами Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та цим Положенням.

 

5.3. Склад Видавничої ради затверджується наказом Голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. До складу Видавничої ради можуть входити представники центральних органів виконавчої влади, творчих спілок, мистецьких організацій, Комітету.

 

5.4. Видавнича рада забезпечує вивчення та аналіз тематичної відповідності книг, мистецьких альбомів, нотних видань, запропонованих видавництвами та видавничими організаціями для включення у серію видань «БШК».

 

 Вимоги до книг, мистецьких альбомів, нотних видань:

 твір, рекомендований до друку за бюджетні кошти, створений виключно лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка;

 твір про творчість лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, відзначеного у номінаціях: «Література», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Публіцистика і журналістика», «Кінематографія», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво», «Концертно-виконавське мистецтво», «Народне і декоративно-прикладне мистецтво», «Образотворче мистецтво».

 

5.5. За результатами попереднього розгляду Видавнича рада здійснює відбір видань, запропонованих суб’єктами видавничої справи, та вносить пропозиції Державному комітету телебачення і радіомовлення, відповідального за реалізацію бюджетної програми «Українська книга», щодо включення їх до проекту зазначеної Програми на поточний рік.

 

5.6. Засідання Видавничої ради веде Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка або його заступник. Засідання Видавничої ради є правомочним за присутності 2/3 її складу. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів Видавничої ради і оформляється відповідним протоколом за підписом голови та секретаря Видавничої ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Видавничої ради.

 

5.7. Порядок денний та черговість засідань Видавничої ради визначається головою Видавничої ради.

 

5.8. Видавнича рада залишає за собою право залучати для участі у засіданнях цього дорадчого органу консультантів і рецензентів з метою проведення аналізу видань, поданих суб’єктами видавничої справи для розгляду та включення їх до серії видань«БШК».

 

5.9. Організаційне, інформаційне та методичне забезпечення функціонування Видавничої ради, ведення відповідної документації здійснює Секретаріат Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

 

6. Художнє оформлення серії видань «БШК»

 

6.1. Вимоги щодохудожнього оформлення:

Комплект обкладинок, кожна з яких складається з двох основних контрастних кольорів: темно-синього: Pantone 541C та бронзового: Pantone 871С, та на яких розміщено логотип Бібліотеки Шевченківського комітету із зображенням елемента нагороди лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також місця для розміщення фото та/або тексту.

Формат обкладинки літературно-художнього видання: 84х108 1/32.

Формат обкладинки видання про Шевченківського лауреата: 70х100 1/16.

Формат обкладинки для нотних зошитів та мистецьких альбомів: 60х90 1/8.

 

6.2. Для кожного виду книжкової продукції встановлюється орієнтовний тираж, зокрема:

художня література та література про лауреатів – 3 тис. прим.

художні альбоми та альбоми про лауреатів – 2 тис. прим.

нотні зошити, партитури – 1 тис. прим.

 

6.3. Комітет укладає угоду про використання обкладинки з видавництвами, твори яких увійшли в остаточний список видань за програмою «Українська книга».

 

6.4. Комітет здійснює контроль за додержанням видавництвами вимог художнього оформлення  книг серії видань «БШК»  у відповідності до чинного законодавства України про авторське право.

 

7. Організаційне забезпечення формування

 переліку серії видань «БШК»

 

7.1. Пропозиції до переліку серії видань «БШК» на наступний рік приймаються Комітетом від видавництв та видавничих організацій різних форм власності кожного поточного року (з 1 лютого до 1 червня) у вигляді заявки з обґрунтуванням соціальної значущості видання, інформаційної довідки про автора (-ів) (авторський колектив, упорядник, перекладач, художник тощо).

 

7.2. На підставі отриманих пропозицій  Комітет формує проект переліку видань.

 

7.3. До розгляду не приймаються заявки на випуск:

 книг лауреатів або про лауреатів видані в попередні роки в серії видань «БШК»;

 дво- та багатотомних видань.

 

7.4. При надходженні заявок від кількох і більше видавництв та видавничих організацій на випуск творів одного і того ж автора до проекту переліку вносяться всі видання. Рішення про вибір твору приймається Видавничою радою.

 

7.5. Затверджений перелік видань подається на розгляд до Державного комітету телебачення і радіомовлення України, як державного замовника на випуск книжкової продукції за бюджетною програмою «Українська книга», до 1 липня поточного року.

 

8. Порядок зберігання, обліку та списання книг серії видань «БШК»

 

8.1. В разі надходження книг серії видань «БШК» вони зберігаються у визначеному Комітетом місці (кім. 401) та обліковуються згідно з чинним законодавством. Призначена особа (працівник Секретаріату Комітету) несе повну матеріальну відповідальність за зберігання та використання книг серії  видань «БШК».

 

8.2. Книги серії видань «БШК» використовуються членами Комітету та працівниками Секретаріату Комітету безпосередньо для роботи.

 

8.3. Списання книг здійснюється з таких причин:

непридатність для подальшого використання, фізична зношеність (вигляд, стан, що ускладнює чи робить неможливим їх подальше використання, і які не підлягають відновленню або реставрації);

пошкодження внаслідок аварії, стихійного лиха.

 

8.4. Книги, що знаходять на зберіганні в Комітеті не можуть використовуватися для благодійних акцій або бути предметом продажу.

 

9. Інформаційне забезпечення  формування серії видань «БШК»

 

9.1. Комітет інформує громадськість про порядок і хід формування серії видань БШК за державною програмою «Українська книга» на своєму офіційному сайті http://knpu.gov.ua та ЗМІ.

 

 

Керівник Секретаріату Комітету                                                       В.В. Костюченко